Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników serwisu www.willewitkacy.pl, w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu.

 1. RODO

  Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO’’). W informacji poniżej, przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie może mieć miejsce w związku z korzystaniem z naszych usług.

 2. Definicje:

  Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają odpowiednio:

  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.
  • Administrator: administratorem jest spółka VIP Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach kod pocztowy: 08-110, przy ul. Kochanowskiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000782453, posiadającą numer NIP: 8212662945, numer REGON: 383126112, kapitał zakładowy 50 000,00zł.
  • Dane osobowe: zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora.
  • Użytkownik - oznacza podmiot, odwiedzający serwis Administratora, na rzecz którego zgodnie z niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi.
  • Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.willewitkacy.pl
  • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
  • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Administrator

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka VIP Holiday spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach kod pocztowy: 08-110, przy ul. Kochanowskiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000782453, posiadającą numer NIP: 8212662945, numer REGON: 383126112, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (dalej: ,,Administrator’’/,,spółka’’).
  • W sprawie ochrony Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się poprzez:
   • formularz kontaktowy zamieszczony na stronie: www.willewitkacy.pl
   • pod adresem email: sprzedaz@willewitkacy.pl
   • pod numerem telefonu: +48 668 000 741
   • pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 4. Cele i podstawy przetwarzania

  • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące danej inwestycji/sprzedaży lokalu/danej usługi, na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).
  • w celu konieczności realizacji umowy lub konieczności przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Państwa żądanie (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
  • w celu dystrybucji naszego biuletynu z informacjami, promocjami, kampaniami i aktualnościami dotyczącymi produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów zewnętrznych, W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
  • W celu rejestracji jako klienta, przetwarzania transakcji, zarządzania relacjami umownymi, zapewnienia dostępu do prywatnego obszaru klienta, przesyłania istotnych informacji o produktach i usługach, powiadomień o dostawie, konserwacji, fakturowaniu, odbiorach i płatnościach, transakcjach procesowych i metodach płatności, jak również wszelkich innych wiadomości o usługach lub wiadomości związanych z kontaktem i transakcjami, zarządzanie programami lojalnościowymi, rabatami i promocjami, przeprowadzanie badań satysfakcji bądź ankiet dotyczących produktów i usług wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez Firmę. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest, w przypadku klientów indywidualnych, realizacja umowy sprzedaży produktów lub umowy o świadczenie usług zawartej z Firmą, natomiast w przypadku klientów korporacyjnych — nasz uzasadniony interes w zawieraniu umów i świadczeniu usług na rzecz firmy, w której osoba zainteresowana jest zatrudniona lub na rzecz której świadczy usługi.
  • w celu wykonania i na podstawie umów dotyczących nabycia nieruchomości, lokalu, dostawy produktów/usług, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w celu ewentualnego zatrudnienia, czyli realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i wykonanie obowiązków ciążących na spółce, wynikających z przepisów prawa dotyczących w szczególności prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej, art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, jak również prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumiane jako umożliwienie nam kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.
  • W celu odpowiadania na prośby o wsparcie techniczne lub pomoc związaną z usługami. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
  • W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody — w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów zewnętrznych wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez Firmę, naszych publikacji, badań opinii, informacji promocyjnych i reklamowych, kuponów, ofert (w tym ofert personalizowanych) oraz rekomendacji dotyczących naszych produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów zewnętrznych wprowadzanych na rynek i dystrybuowanych przez Firmę, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i w oparciu o profil utworzony przez Firmę, telefonicznie, listownie, pocztą e-mail, w wiadomościach SMS i MMS. W takim przypadku Twoja zgoda jest podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych.
  • W celu zagwarantowania bezpieczeństwa naszej Witryny internetowej i informacji. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes w zapewnieniu bezpiecznego środowiska i zapobieganiu szkodom dla systemów Firmy oraz informacji użytkowników, jak również nieuprawnionemu dostępowi do systemów Firmy i informacji użytkowników oraz ich niewłaściwemu wykorzystywaniu.
 5. Prawo do sprzeciwu

  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 6. Okres przechowywania danych

  Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres:

  • Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, do czasu ustania okresów przedawnienia, o których mowa w przepisach prawa, na podstawie których Państwo lub spółka mogłaby zgłosić roszczenia.
  • Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 2 miesięcy od złożenia oferty, Państwa dane osobowe związane z ofertą zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Jeśli chcesz wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie wskazanymi sposobami lub korzystając z linku do wycofania zgody podanego w tym celu w wiadomościach marketingowych otrzymywanych pocztą e-mail albo, jeśli wiadomości są przekazywane innymi sposobami, korzystając z procedury wskazanej w tym celu.
  • Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, Twoje dane będą zatrzymywane tak długo, aż wycofasz swoją zgodę lub poinformujesz nas, że nie chcesz dalej otrzymywać tych wiadomości, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami przepisów prawa i terminami przedawnienia przewidzianymi w przepisach prawa.
 7. Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:

  • Nasi dostawcy. Firma będzie przekazywać lub zapewniać dostęp do danych osobowych klientów firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy, gdy jest to konieczne: usługi informatyczne i platformy internetowej, zarządzanie zamówieniami i wysyłkami, przetwarzanie płatności, dystrybucja poczty e-mail, centra telefonicznej obsługi klienta, usługi pozycjonowania stron internetowych, marketing, analizy rynku i organizacja kampanii promocyjnych. Jeśli którykolwiek z tych dostawców usług będzie potrzebował dostępu do danych osobowych naszych klientów, będzie z nich korzystać wyłącznie w celu świadczenia na naszą rzecz usług i zgodnie z naszymi poleceniami. Wymagamy od dostawców również zachowania poufności i bezpieczeństwa danych oraz ich zwrotu bądź zniszczenia, gdy przestaną ich potrzebować. Niektórzy z tych dostawców mają siedziby za granicą, więc przekazywanie im danych może wiązać się z międzynarodowym transferem danych osobowych klientów, co opisano w punkcie
  • Zobowiązania prawne: firma może przekazywać dane osobowe klientów, gdy jest to konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych, w tym zobowiązania związanego z przekazywaniem danych właściwym organom, sędziom czy sądom. Dotyczy to również stosowania się do żądań organów władzy związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 8. Prawa osób których dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  • Prawo do informacji: masz prawo do uzyskania informacji o wykorzystaniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały, łatwo dostępny, w jasnym i prostym języku.
  • Prawo dostępu: masz prawo w każdej chwili zażądać od nas potwierdzenia, że w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapewniamy Ci dostęp do tych danych oraz informacji o ich przetwarzaniu, a także masz prawo do uzyskania kopii tych danych. Kopia Twoich danych osobowych, które Ci udostępnimy, będzie bezpłatna, chociaż żądanie dodatkowych kopii może podlegać uzasadnionej opłacie w oparciu o koszty administracyjne. Ze swojej strony możemy poprosić Cię o przedstawienie dowodu tożsamości lub o przekazanie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia Twojego żądania.
  • Prawo do sprostowania danych: masz prawo żądać sprostowania nieścisłych, nieaktualnych lub niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą. Możesz również zażądać uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które mogą być niekompletne, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
  • Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych między innymi wtedy, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego, zatem firma może zachować te dane, należycie je blokując, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, co by oznaczało, że możemy je nadal przechowywać, ale nie możemy ich dalej przetwarzać w przypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków:
   • zakwestionujesz dokładność danych w czasie, który pozwala nam zweryfikować dokładność tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych i zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
   • firma nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
   • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy firmy przeważają nad Twoimi.
  • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to jest stosowane wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu: prawo to pozwala Ci na wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy przekonujące uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub do ustanowienia, wykonania bądź obrony roszczeń prawnych.
  • Prawo do wycofania zgody: w przypadkach, w których uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami (na przykład w celu wysyłania Ci informacji marketingowych), możesz ją w każdej chwili wycofać.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 9. Informacja o dobrowolności podania danych

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może być wymogiem ustawowym lub umownym, w tym niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

 10. Środki bezpieczeństwa

  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu Państwa dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, komputerach i u podmiotów trzecich.